Ogólne warunki sprzedaży w firmie PREO POLSKA - HOTMELT SERWIS  Daniel Dobraszkiewicz
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny należy rozumieć, jako ceny, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
2. Jeśli nie uzgodniono inaczej.
3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, obowiązują warunki płatności uwzględnione na ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Wplata zaliczki, jeżeli jest przewidziana, warunkuje uruchomienie zamówienia.
4. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki-ustawowe.
5. Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatność, lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody Dostawcy.
6. W przypadku zaległości płatniczych wykraczających poza uzgodniony termin płatności Dostawca wstrzyma dostawę wszystkich towarów do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego.
TERMINY DOSTAW
1. Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Dostawca, po otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego potwierdzi obowiązujące warunki handlowe.
2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przesyłka urządzeń gotowych do eksploatacji opuściła magazyn Dostawcy przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane przed upływem uzgodnionego terminu dostawy, uważane jest, jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.
3. Jeśli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Zamawiającego wynosi dłużej niż 30 dni, Dostawca może dowolnie zadysponować towarem, a Zamawiający nie ma prawa roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Dostawca ma też prawo domagać się od Zamawiającego zwrotu kosztów składowania towarów lub ich zwrotu do producenta.
4. Jeśli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego poddostawców z ich obowiązków i gdy przy zachowaniu odpowiedniej staranności nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej, lub opóźnienia dostaw istotnych materiałów produkcyjnych lub półfabrykatów, wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód jw. Dostawca utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach. Dostawca może od umowy odstąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. W rozumieniu niniejszego ustępu Dostawca nie ponosi odpowiedzialności również z tytułu utrudnień powstałych w skutek strajków i lokautów.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy dowolnym momencie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Dostawca wówczas ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami manipulacyjnymi w wysokości 40% wartości zamawianego towaru lub usługi.
6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie Zamawiającego wynikłe z tytułu zwłoki w dostawie.
GWARANCJA
1. Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru jakościowego dostarczonych lub odebranych od Dostawcy wyrobów w ciągu 7 dni od daty przejścia. Pod pojęciem ww. odbioru rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju dostarczonych lub odebranych wyrobów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą oraz ocenę stanu technicznego wyrobów w zakresie wad technicznych możliwych do wykrycia gołym okiem bez prób ruchowych. Po tym terminie nie będą akceptowane przez Dostawcę roszczenia dotyczące zakresu ww. odbioru jakościowego.
2. Dostawca zapewnia, że sprzedawane urządzenia są dobrej, jakości i spełniają wszystkie parametry określone w dokumentacji technicznej.
3. Dostawca udziela rocznej gwarancji (od daty wystawienia faktury VAT lub 2000 godzin pracy urządzenia) tylko i wyłącznie na urządzenia użytkowane poprawnie.
4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z dołączoną kopią faktury oraz prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia gwarancyjnego.
4a. Albo drogą mailową lub telefonicznie pod nr telefonu  56 640 00 88    fax 56 681 24 82
5. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć na koszt własny uszkodzone urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego na adres:
PREO POLSKA HOTMELT SERWIS
Daniel Dobraszkiewicz
Odolion, ul. Relaksowa 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
NIP: 9561934644
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania urządzenia podczas jego eksploatacji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej – w okresie objętym gwarancją oraz naprawy odpłatnej po tym okresie.
7. Gwarancją nie są objęte:
• mechaniczne, chemiczne, termiczne lub inne uszkodzenia urządzenia oraz wywołane nimi wady, spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania Zamawiającego, uszkodzenia podczas transportu, przenoszenia, niewłaściwego i/lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieupoważnione osoby, czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja. Wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, części zużywające się (dysze, wkłady filtrujące, moduły, itp.). uszkodzenia spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczeniami, zalaniami, przepięciami elektrycznymi. urządzenia zmodyfikowane lub używane do celów innych niż założone.
8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe lub/i ewentualną odpowiedzialność za nie.
9. Odpowiedzialność za wykryte podczas eksploatacji wady materiałowe ponosi Producent urządzenia nie Dostawca.
10. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu (np:. wyrobu wolnego od wad lub uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania) Dostawca obciąża Zamawiającego kosztami dojazdu, ekspertyzy i zużytych części zamiennych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez towar.
MONTAŻ I URUCHOMIENIE
W odniesieniu do prac związanych z montażem i uruchomieniem obowiązują warunki i stawki Dostawcy dotyczące delegowania pracowników serwisowych i innych.
WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU I STOSOWNE PRAWO
1. Miejscem; sądu dla wszystkich sporów prawnych jest Aleksandrów Kujawski. Dostawca może jednak zaskarżyć Zamawiającego w sądach ogólnych, właściwych dla siedziby zamawiającego.
2. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.
Zatwierdził: Daniel Dobraszkiewicz